Privacybeleid

1. INLEIDING

FLUXA BV respecteert de privacy van de contactpersonen en medewerkers van haar relaties, zoals klanten, leveranciers, samenwerkingspartners, de gebruikers van haar producten en de bezoekers van haar website. FLUXA BV behandelt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Door middel van dit privacy statement wenst FLUXA BV u te informeren over hoe FLUXA BV omgaat met uw persoonsgegevens. Hierin leest u onder andere hoe FLUXA BV omgaat met de door u verstrekte en de door ons verwerkte persoonsgegevens, op welke manier deze persoonsgegevens worden verwerkt, op welke grondslag deze persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, aan wie wij deze persoonsgegevens eventueel doorgeven, hoe u inzage in uw persoonsgegevens kunt verkrijgen en hoe u kunt verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

2. VERANTWOORDELIJKE

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door alle FLUXA BV entiteiten die zijn gevestigd in Europa, hierna gezamenlijk te noemen ‘FLUXA BV’. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking is in principe de FLUXA BV entiteit waarmee u handelt, tenzij een andere FLUXA BV entiteit de ontvanger is van de persoonsgegevens, in welk geval deze vennootschap verwerkingsverantwoordelijke is.

Indien u vragen heeft over het privacy beleid van FLUXA BV of over de verwerking van gegevens, waaronder bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, dan kunt u contact opnemen met FLUXA BV via info@fluxa.be.

FLUXA BV heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.

3. ONTVANGST

FLUXA BV verkrijgt uw persoonsgegevens:

 • indien u uw gegevens invult via formulieren op onze website;
 • indien wij met u of de organisatie waarvoor u werkt een overeenkomst sluiten voor de in- of verkoop van goederen of diensten;
 • indien wij of onze werknemers met u of de organisatie waarvoor u werkt een overeenkomst sluiten voor de behartiging van de belangen van FLUXA BV of onze werknemers;
 • indien wij met u of de organisatie waarvoor u werkt een overeenkomst sluiten voor het uitlenen, detacheren of anderszins te werkstellen van personeel of plaatsen van stagiaires;
 • indien u een van onze vestigingen bezoekt;
 • indien u ons een e-mail stuurt, telefoongesprekken tussen u en FLUXA BV worden gevoerd of u met werknemers van FLUXA BV contact heeft op een andere wijze, bijvoorbeeld op een project site, of tijdens beurzen of evenementen.

4. PERSOONSGEGEVENS

In beginsel hoeft u FLUXA BV geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van FLUXA BVs website te kunnen gebruiken.

Voor de onder ‘5. Doeleinden’ genoemde doeleinden, kan FLUXA BV de volgende categorieën persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

 • naam en titel;
 • contactgegevens, zoals uw zakelijke of privéadres, uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • het bedrijf waarvoor u werkzaam bent en uw functie;
 • financiële informatie, zoals bankrekeningnummers;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • beeldopnamen indien u onze vestiging in Borgerhout bezoekt;
 • indien u namens de organisatie waarvoor u werkzaam bent werkzaamheden verricht op locatie voor FLUXA BV verwerken wij tevens: (i) informatie omtrent uw opleidingen en certificaten en (ii) in geval zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan uw eventuele letsel;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

5. WETTELIJKE GRONDEN EN DOELEINDEN

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van een van de volgende gronden:

 • verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent (artikel 6 lid 1 sub b AVG); of
 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op FLUXA BV rusten (artikel 6 lid 1 sub c AVG); of
 • verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FLUXA BV (artikel 6 lid 1 sub f AVG); of
 • u heeft uw toestemming daartoe gegeven (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

FLUXA BV verwerkt de onder ‘4. Persoonsgegevens’ genoemde informatie van u, teneinde u de best mogelijke service en samenwerking te kunnen bieden.

Specifieker omschreven worden de persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om te kunnen reageren op uw vragen over onze producten of diensten en om u informatie te kunnen verstrekken omtrent onze producten of diensten;
 • om de door u gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en de door u geleverde producten of diensten te kunnen afnemen;
 • om anderszins uitvoering te geven aan de tussen u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent en FLUXA BV gesloten overeenkomst;
 • om te controleren of uw identiteit en financiële gegevens kloppen in verband met het leveren of ontvangen van onze producten of diensten;
 • om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te verbeteren;
 • om klachten over onze producten of diensten te kunnen onderzoeken en opvolging te kunnen geven;
 • om uw veiligheid en de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • om u te benaderen met voor u relevante informatie of uitnodigingen, in het kader van het onderhouden en uitbreiden van onze klantenkring of om onze relatie met partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden;
 • in het geval van een sollicitatie via de website, om te beoordelen of u geschikt bent werkzaam te zijn in de organisatie van FLUXA BV;
 • om het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren;
 • tijdens het maken van back-ups van onze ICT- systemen.

6. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

FLUXA BV kan uw persoonsgegevens delen met vennootschappen behorende tot de FLUXA BV groep of derde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van bovengenoemde doeleinden, zoals de hostingpartij van de websites. Slechts indien het strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun activiteiten zullen zij toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens.
Derden aan wie FLUXA BV uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens FLUXA BV, dan sluit FLUXA BV een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.
Als een derde aan wie FLUXA BV uw persoonsgegevens verstrekt zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten.
FLUXA BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins tegen vergoeding verstrekken aan derden.
Mochten activiteiten of entiteiten thans vallende onder de FLUXA BV groep worden verkocht of worden overgedragen aan een vennootschap buiten de FLUXA BV groep, dan is het mogelijk dat uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan de adviseur van de potentiële verkrijger. In voornoemd geval blijft het privacy beleid van FLUXA BV van toepassing op uw persoonsgegevens. Verstrekking uit hoofde van voornoemd doel gebeurt uiteraard slechts nadat gepaste maatregelen zijn genomen om de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

7. UW RECHTEN

Door middel van dit privacy statement probeert FLUXA BV u zo volledig mogelijk in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u echter vragen heeft of verduidelijkingen wenst kunt u contact met ons opnemen via info@fluxa.be Daarnaast kunt u via deze weg ook onder andere onderstaande rechten uitoefenen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een kopie hiervan op te vragen en/of uw gegevens te laten wijzigen indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Eveneens heeft u het recht verwijdering van uw persoonsgegevens te verlangen.
Bij het indienen van een verzoek kan FLUXA BV u vragen uw identiteit kenbaar te maken, teneinde te beoordelen of het verzoek rechtmatig wordt gedaan.
FLUXA BV mag u inzage weigeren indien door inzage het recht op privacy van andere personen wordt geschonden, ten behoeve van bescherming van bedrijfsgeheimen of ten behoeve van bescherming van intellectueel eigendom. Indien uw gegevens benodigd zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst of wettelijke verplichting, bestaat de mogelijkheid dat FLUXA BV uw gegevens (nog) niet kan verwijderen.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 8. BEWAARTERMIJN

FLUXA BV bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is uit hoofde van de het doel waarvoor deze zijn verzameld. Indien FLUXA BV uw gegevens heeft verkregen uit hoofde van een overeenkomst, zullen uw gegevens in ieder geval bewaard worden zolang dit nodig is om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien uw gegevens met uw toestemming zijn verkregen, zullen de gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming wenst in te trekken of totdat de gegevens niet langer benodigd zijn met betrekking tot het doel waarvoor deze zijn verzameld indien dit eerder is.
In enkele gevallen zullen persoonsgegevens ook nadien worden bewaard in verband met wettelijke verplichtingen daartoe.

9. WAARBORGEN

FLUXA BV hecht waarde aan de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. FLUXA BV kan niet volledig garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is de door FLUXA BV getroffen maatregelen te omzeilen, aangezien het internet een open systeem is, maar FLUXA BV neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen en deze te beveiligen, met name tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.

Toegangsrechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn door FLUXA BV beperkt. Er wordt tevens op toegezien dat enkel de persoonsgegevens worden doorgegeven die vereist zijn om de specifieke doeleinden te verwezenlijken. Personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn ingelicht omtrent de gevoeligheid hiervan en omtrent de zorgvuldige omgang die betracht dient te worden. Zij zijn eveneens gebonden aan geheimhoudingsclausules om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren.

Indien u via de website van FLUXA BV op websites van derde partijen terecht komt, raden wij u ten zeerste aan het privacy beleid van deze derde partijen goed te bekijken. FLUXA BV is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze derde partijen.

10. WIJZIGINGEN

FLUXA BV behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te wijzigen. Op het moment van wijziging is het nieuwe privacy beleid automatisch van kracht en vervangt het de vorige versie van het privacy beleid. Aangezien er wijzigingen doorgevoerd kunnen worden adviseert FLUXA BV u deze privacy statement regelmatig te bekijken