Verkoopsvoorwaarden

1. Erkenning van onze voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, verkoop, (onder)aanneming,
levering van koopwaar of uitgevoerd werk door FLUXA bv. De koper/besteller wordt
geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door
het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur,
ongeacht eventuele voorwaarden die de klant op eigen documenten zou vermelden,
ongeacht de klant handelaar dan wel consument is.

2. Offertes

Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. De
prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Alle wettelijke
lasten en taksen vallen ten laste van de klant. Onze plannen, tekeningen, schetsen, opgaven
en berekeningen blijven onze eigendom en kunnen zonder onze voorafgaandelijke
instemming onder geen beding aan derden worden meegedeeld. Onze offertes zijn slechts
geldig voor een maximum termijn van 1 maand na datum van de offerte. Zo de bestelling
later geplaatst wordt, dient er expliciet aanvaarding te zijn door ons en kan dit tot
prijsherziening aanleiding geven en of wijziging van de modaliteiten in welk geval de
koper kan afzien van de bestelling.

3. Bestelling

a) eenmaal de bestelling is geplaatst, is annulering of terugzending enkel mogelijk mits
wederzijds akkoord. Indien de bestelling eenzijdig verbroken wordt door de klant, kan
FLUXA bv een schadevergoeding vorderen, gelijk aan 30% van het nog uit te voeren
gedeelte, waarbij het uitgevoerde gedeelte in elk geval volledig dient betaald te worden.
Als uitgevoerd wordt beschouwd; alles wat op maat is gemaakt of dient gemaakt,
geïnstalleerd is en reeds in productie/bestelling is.
b) indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschonden wordt,
behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk
werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de
koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden
wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles
onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

4. Voorschotten

Eenmaal de bestelling is geplaatst, dient onmiddellijk een voorschot betaald te worden
van 30% op de waarde van het contract. Pas vanaf ontvangst van dit voorschot ontstaan
enige rechten van de koper/besteller. Dit voorschot heeft een betalingstermijn van 8 dagen factuurdatum.
Bij projecten zal vervolgens een schijf van 30% worden gefactureerd bij de start der werken, betaalbaar 30 dagen factuurdatum.
Bij het einde van de werken zal opnieuw een schijf van 30% worden gefactureerd, betaalbaar 30 dagen factuurdatum.
Het saldo tbv 10 % zal gefactureerd worden na oplevering van het project en het afleveren van het as-builtdossier en het keuringsverslag. 

5. Waarborg

De waarborg op onze goederen beperkt zich tot de vervanging of reparatie binnen de
wettelijke garantie periode. Het defect mag niet te wijten zijn aan een handeling of nalaten
door de koper. Goederen welke niet tot onze eigen fabricatie behoren, vallen buiten onze
verantwoordelijkheid voor wat de waarborg betreft. Voor deze gelden enkel de waarborgen
van de respectievelijke fabrikanten. Goederen geplaatst door ons die aangeleverd werden
door de klant genieten geen enkele garantie van ons, ook niet qua werkuren indien zich er
een probleem mee voordoet.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief bedrijfsschade, tenzij deze het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan ons toerekenbaar en dan na
ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Wederpartij vrijwaart ons in dit verband tegen
aanspraken van derden. Indien wij er toch toe gehouden zouden zijn enige schade te
vergoeden aan wederpartij, dan zal deze vergoeding nooit meer bedragen dan 5% van het
offertebedrag, dan wel – in geval van regie – maximaal 5% van de gezonden facturen.Elke
aanspraak op schadevergoeding of herstel van voor de oplevering ontstane schade, vervalt
indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering schriftelijk kenbaar is
gemaakt.

6. Prijzen

De prijslijsten van door ons elders aangekochte artikelen blijven geldig zolang er geen
prijsverhoging wordt toegepast vanwege onze leveranciers.
Dienen wij goederen voor de klant te importeren, dan zullen verhogingen van taksen,
verzekeringspremie, vervoertarieven, enz…, welke pas ingetreden zijn na het tot stand
komen van de verkoop en die de prijs bezwaren, voor hetzelfde bedrag aan de klant
doorgerekend worden. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt
herverkoopt, draagt hij vanaf dat ogenblik aan ons alle schuldvorderingen over die
voortkomen uit deze herverkoop. Indien wij op een werk speciaal moeten terugkomen voor
een bijkomende bestelling of voor afwerking van de oorspronkelijk bestelde inrichting
ingevolge nalatigheid of wens van de klant of van derden, zal voor dit gedeelte het vervoer
en de werkuren aangerekend worden, aan regie prijzen vanaf ons magazijn tot terug in ons
magazijn, zelfs moest deze bestelling in de offerte begrepen zijn.
Alle wijzigingen die aan de bestelling aangebracht worden, of meerwerken die gevraagd
worden, zullen door ons na uitvoering eveneens aldus in regie verrekend worden. In regie
uitgevoerd wordt geacht, alle werken en leveringen die niet begrepen zijn in een aanvaarde
offerte.

7. Leveringen

De leveringstermijnen zijn te goeder trouw doch slechts bij benadering opgegeven.
Omstandigheden als brand, staking, lock-out, ontploffingen, overstromingen, slecht weer,
machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel,
aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, …, alsmede alle omstandigheden
die de uitvoering van een overeenkomst vertragen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers
of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht wanneer zij de
levering bemoeilijken of vertragen en verlenen ons het recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk beëindigd te beschouwen of de uitvoering ervan op te schorten, dit alles zonder
dat enige schadevergoeding door de klant kan gevorderd worden.
Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn
dan de normale leveringstermijn wenst, vallen te zijnen laste.
Geen enkele order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig door de
besteller worden ontbonden of verbroken. Vertraging in levering geeft geen recht op
schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de initieel
vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijn vervallen.
Schadevergoeding ingevolge laattijdige levering is slechts mogelijk indien bij de bestelling
expliciet schriftelijk en individueel is bedongen dat een bepaalde leveringstermijn een
resultaatsverbintenis inhoudt.
In geval van verkoop, worden de goederen in ontvangst genomen en aanvaard in onze
magazijnen, voor hun vertrek.
Alle bestelde goederen en materialen, zowel in geval van aanneming als koop, worden
altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen is dat wij
instaan voor het vervoer.
De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op
risico van de klant. Alle goederen, materialen en werkgerief dat op de werf is, valtonder
de bewakingsplicht van de bouwheer.

Plaatsing

Werken van andere aannemers, voortvloeiend uit de werken uitgevoerd door ons vallen
buiten het kader van het aangenomen werk. Indien de klant werken in eigen beheer uitvoert
of door derden laat uitvoeren dienen deze uitdrukkelijk voor de geplande installatiedatum
van FLUXA bv te zijn uitgevoerd. Indien onze werken niet kunnen uitgevoerd worden
waarvan de klant verantwoordelijk is, zal een bedrag van 195€ worden aangerekend om de
installatiedatum opnieuw in te plannen.

Klachten

Voor zover de aanvaarding niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten zichtbare gebreken
of klachten betreffende de conformiteit van levering, zowel in geval van verkoop als
aanneming, op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd
schrijven binnen de 48 uur na de levering van de goederen en/of binnen deze termijn
vanaf de voltooiing van het werk.
Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de
factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
In geval van klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het ons vrij een
vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding. In
geen geval zullen klachten worden aanvaard alvorens integrale betaling van de prijs, met
inbegrip van het gedeelte waarop de klacht betrekking heeft. Geen enkele reden kan de
datum van betaling opschorten. De integraal verschuldigde sommen dienen
niettegenstaande elk bezwaar voldaan te worden op de voorzien datum. De koper erkent
zich in dit verband niet te kunnen beroepen op de exceptie van niet-uitvoering (ENAC).

10. Eigendomsrechts

Alle goederen blijven onze eigendom totdat de klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien
van ons heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De
klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door
hem is aanvaard alvorens levering van de goederen.
Wanneer sprake is van aanneming of montage, blijven de goederen onze eigendom zolang
zij nog te identificeren zijn, in alle geval tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering
ervan. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het verboden de geleverde goederen te
vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire
schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen.
Het is de klant toegestaan de geleverde goederen te gebruiken alvorens volledige betaling,
docht niet om ze op enige wijze onherkenbaar te maken en dit eveneens op straffe van een
forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen.
Deze clausules doen daarenboven geen afbreuk aan de risico-overgang naar de klant zodra
de goederen voldoende werden afgezonderd en in ieder geval vanaf de levering.
De koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst
worden in een ruimte die geen eigendom is van de koper. Desgevallend zal hij de
identiteit en de woonplaats van de eigenaar bekend maken, zodat de leverancier hem op
zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.
Alle kosten, verband houdend met de revindicatie van onze goederen vallen ten laste van
de koper.
Ook de kosten om het materiaal terug te halen, vallen ten laste van de koper, onverminderd
diens plicht de goederen te betalen.
Onze ontwerpen, schetsen, tekeningen etc. blijven uitsluitend onze eigendom en mogen in
geen geval gereproduceerd, nagebootst of aan concurrenten overgedragen worden, op
straffe van een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van het totale factuurbedrag van
het project en dit onverminderd vervolging voor de rechtbank.

11. Betaling

Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen bruto en zonder
korting of schuldvergelijking onmiddellijk betaalbaar op de door ons aan te wijzen
bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om betaling van voorschotten te vragen,
of waarborgen tot betaling. Indien hiervan niet voldaan wordt, behouden wij ons het recht
voor de uitvoering van de overeenkomst zolang te schorsen. Aangestelden zijn niet
bevoegd om betalingen te ontvangen. In geval van laattijdige betaling zal op het
factuurbedrag of op het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke nietbetaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het
schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12% met een minimum van
€ 125 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt verval mee van het
betalingsuitstel dat voor andere leveringen zou zijn toegestaan en maakt alle niet- vervallen
facturen onmiddellijk opeisbaar. De in gebreke blijvende klant dient in te staan voor alle
schade en kosten, ook de kosten en honoraria van onze raadslieden, voortvloeiend uit de
inning van de vordering. Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques
vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wisselbrieven wijzigt de plaats van betaling
niet. Het trekken van een wisselbrief of het aanvaarden van een cheque, dan wel enig ander
betalingsmiddel doet geen afbreuk van de alhier vermelde rechten en doet geen
schuldvernieuwing ontstaan.
Het wordt uitdrukkelijk voorzien dat een gebrek in de werking of vereiste herstellingen
onder geen enkele voorwaarde een reden kunnen zijn tot niet-betaling of tot vertraging
van de betaling die de koper nog verschuldigd is.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van
al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij
ongerechtvaardigde niet-betaling van de factuur zijn wij gerechtigd alle lopende contracten
op te zeggen zonder dat schadevergoeding kan geëist worden. Betaling van de slotfactuur
houdt aanvaarding van de werken in.

12. Juridische bevoegdheid

De overeenkomsten zijn onderworpen aan en dienen geïnterpreteerd te worden conform
het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken voor het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, behoudens andersluidende keuze van
FLUXA bv.